You are here

Cổ đông Phạm Thị Minh Ngọc đã mua 78.100 cổ phiếu trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 11/12/2017

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Phạm Thị Minh Ngọc 
- Mã chứng khoán: ALV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 128.600 CP (tỷ lệ 4,07 %) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 78.100 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 206.700 CP (tỷ lệ 6,54 %) 
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu : từ ngày 11/12/2017 đến ngày 13/12/2017