You are here

Nguyễn Thùy Dương không còn là cổ đông lớn

Nguyễn Thùy Dương không còn là cổ đông lớn
 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thùy Dương- Mã chứng khoán: ALV 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 220.000 CP (tỷ lệ 7,31%) 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 93.200 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 126.800 CP (tỷ lệ 4,22%) 
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 07/09/2016.