You are here

Tài liệu đại hội và các tài liệu phục vụ việc thông qua của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Tài liệu đại hội và các tài liệu phục vụ việc thông qua của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
1. Thông báo mời họp TB moi hop co dong 2014.pdf
2. Giấy ủy quyền  II.04. GIẤY ỦY QUYỀN.doc
3. Giấy đăng ký tham dự II.04. GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ.doc
4. Chương trình họp II.03.CHƯƠNG TRÌNH HỌP 1.doc
5. Quy chế đại hội II.5. QUY CHẾ ĐẠI HỘI.doc
6. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết II.06. NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT.doc
7.  Quy chế bầu BKS  II.7 QUY CHE BAU BKS 1.doc
8. Mẫu thư ứng cử, đề cử thành viên BKS  II.7.B. Mau Thu ung cu, de cu TV BKS1 .doc
9. .Biên bản kiểm phiếu II.10. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU_finall.doc
10. Phiếu biểu quyết II.11. PHIẾU BIỂU QUYẾT 1.doc
                                  II.11.A PHIẾU BIỂU QUYẾT_BKS1.doc
11. .Các tờ trình       4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.doc
                             5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.doc
                             8. TO TRINH_CHU TỊCH HĐQT KIEM TONG GIAM DOC.doc
                            10. Tờ trình bổ sung ngành nghề.doc
                            11. To trinh bau thanh vien BKS1.doc
                           6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS1.doc
                             9. To trinh_Thong qua PA phat hanh co phieu.doc
  Phương án phát hành tăng vốn điều lệ  9A. ALV_PA phat hanh co phieu tang von dieu le_finall.doc
12. Báo cảo của HĐQT- BGĐ Bao Cao cua HDQT-BGĐ2014 sua1 .doc
 13. Báo cáo của Ban kiểm soát  BC BKS 2014.doc