You are here

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
Nội dung:
1. Thông báo mời họp cổ đông
 /uploads/image/files/1_3_Thongbaomoihop_ALV.doc
2. Giấy đăng ký tham dự
 /uploads/image/files/3_1_%20GI%E1%BA%A4Y%20%C4%90%C4%82NG%20K%C3%9D%20THAM%20D%E1%BB%B0.doc
3.Giấy uỷ quyền tham dự
 /uploads/image/files/3_2_%20GI%E1%BA%A4Y%20%E1%BB%A6Y%20QUY%E1%BB%80N.doc
4. Quy chế đại hội
 /uploads/image/files/4_%20QUY%20CH%E1%BA%BE%20%C4%90%E1%BA%A0I%20H%E1%BB%98I(1).doc
5.Nguyên tắc, tỷ lệ biểu quyết
 /uploads/image/files/8-%20nguy%C3%AAn%20t%E1%BA%AFc%20bi%E1%BB%83u%20quy%E1%BA%BFt.doc
6. Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS
 /uploads/image/files/4_3_%20Quy%20che%20de%20cu%2C%20ung%20cu%20thanh%20vien%20H%C4%90QT.doc
7. Mẫu thư ứng cử TV HĐQT, BKS
 /uploads/image/files/4_4_Mau%20Thu%20ung%20cu%20TV%20HDQT.doc
8. Mẫu thư đề cử TV HĐQT, BKS
 /uploads/image/files/4_5_Mau%20Thu%20de%20cu%20TV%20H%C4%90QT.doc
9.Tờ trình:
- Thông qua báo cáo HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017  
/uploads/image/files/alv_t%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20th%C3%B4ng%20qua%20bc%20H%C4%90QT.docx
- Thông qua báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm 2017
/uploads/image/files/alv_t%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20th%C3%B4ng%20qua%20bc%20Ban%20TG%C4%90(1).docx
- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017
/uploads/image/files/alv_t%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20th%C3%B4ng%20qua%20bc%20BKS.docx
-Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty
/uploads/image/files/7_alv_th%C3%B4ng%20qua%20b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20tc%20n%C4%83m%20%C4%91%C3%A3%20%C4%91c%20ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n.docx
-Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017
 /uploads/image/files/6_alv_%20To%20trinh%20thu%20lao%20H%C4%90QT_BKS.doc
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên
 /uploads/image/files/4_t%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20l%E1%BB%B1a%20ch%E1%BB%8Dn%20%C4%91vkt.docx
-Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
 /uploads/image/files/5_alv_b%E1%BA%A7u%20tv%20H%C4%90QT.docx
-Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020
/uploads/image/files/10_b%E1%BA%A7u%20b%E1%BB%95%20sung%20bks(1).docx
- Thông qua việc đổi tên công ty và địa chỉ
 /uploads/image/files/9_t%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20%C4%91%E1%BB%95i%20t%C3%AAn%2C%20%C4%91%E1%BB%95i%20tr%E1%BB%A5%20s%E1%BB%9F%20c%C3%B4ng%20ty.docx
10. Báo cáo
- Báo cáo của HĐQT
/uploads/image/files/1_B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20H%C4%90QT(1).docx
- Báo cáo của Ban TGĐ
 /uploads/image/files/2_alv_b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20ban%20TG%C4%90.docx
- Báo cáo của BKS
 /uploads/image/files/3_alv_bc%20ban%20ki%E1%BB%83m%20so%C3%A1t.docx