You are here

Trương Thế Sơn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 558.640 CP

Trương Thế Sơn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 558.640 CP
 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thế Sơn 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: ALV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 558.640 CP (tỷ lệ 18,57%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 558.640 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục. 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/09/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/10/2016.