You are here

CẢNG THỦY NỘI ĐỊA XUẤT NHẬP HÀNG HÓA

Tên dự án: Công trình cảng thủy nội địa xuất nhập hàng hóa

Thời gian: Tháng 7/2019

Hạng mục: Thi công xây dựng