You are here

KHU NHÀ HÀNH CHÍNH - NMXM LIÊN KHÊ HẢI PHÒNG

Tên dự án: Khu nhà Hành chính - Nhà máy xi măng Liên Khê tại Hải Phòng

Thời gian: Năm 2019

Hạng mục: Thi công xây dựng