You are here

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thành phần Ban Kiểm soát mới

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thành phần Ban Kiểm soát mới

https://drive.google.com/drive/folders/1J2-UMSKzJQw2f1vhCTwT94OxaR7i0OdV...