You are here

ALVICO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

 

Sáng ngày 14.05.2022 tại trụ sở văn phòng số 77-79 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với thành phần tham dự bao gồm: Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT; Ông Phạm Ngọc Phương – được Ông Bùi Minh Trường Thành viên HĐQT ủy quyền tham dự cuộc họp; Bà Lê Thị Lộc – Thành viên HĐQT; Bà Lê Hoàng Yến – Thành viên Ban Kiểm Soát và Ông Đặng Xuân Hòa – Thành viên Ban Kiểm soát; ngoài ra là các thành viên Ban tổ chức, các thành viên giúp việc cho đại hội và đông đủ các cổ đông tham dự.

Các nội dung họp và thông qua tại Đại hội đã được các cổ đông tán thành với tỷ lệ 100%, trong đó bao gồm: 

1. Báo cáo của Ban Tổng GĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

2. Báo cáo hoạt động của của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022;

4. Báo cáo về việc đầu tư tài sản, chuyển địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh đã thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ-ALV ngày 28/05/2021

5. Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;

6. Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

7. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2021 và dự kiến năm 2022;

8. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;

9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

10. Phương án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

11. Bổ sung ngành nghề kinh doanh;

12. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ;

13. Miễn nhiệm, bẩu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026;