You are here

Ký hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của Công ty căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất

Thông qua hợp đồng thi công xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng