You are here

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ THỐNG NHẤT PHƯỜNG ĐIỆN DƯƠNG, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư XD&TM VN Đà Thành

- Tên gói thầu:  Dự án Khu dân cư Thống Nhất Phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Giá trị gói thầu: 8,929,338,000 VNĐ

- Thời gian thi công: Tháng 7/2017 – 3/8/2017